Hot News :

สภาพทั่วไป

      อาณาเขต เทศบาลตำบลนาเยีย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาเยีย ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4, และ 8 ห่างจากอำเภอเดชอุดม ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร

เนื้อที่

      เทศบาลตำบลนาเยีย มีพื้นที่ประมาณ 10.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,340 ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือและทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกับกึ่งกลางลำโดมใหญ่ตรงจุดกึ่งกลางลำโดมใหญ่บรรจบกับแนวริมห้วยนาฝั่งทิศตะวันตกทิศใต้และทิศตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมห้วยไผ่ ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2213 นาส่วง-นาเยีย และห้วยนาถึงหลักที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยนาฝั่งทิศตะวันตกตรงจุดที่แนวริมห้วยไผ่ฝั่งทิศตะวันตกบรรจบกับริมห้วยนาฝั่งทิศตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมห้วยนาไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านถนนไปบ้านนาดีบรรจบหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิเทศ

      ภูมิเทศโดยทั่วไปของตำบลนาเยีย โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และเป็นคลื่นลอนลาดมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญคือ ลำโดมใหญ่ ห้วยนา ห้วยไผ่ และลำห้วยสะเดาะ พื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายคุณภาพดินส่วนมากเหมาะสำหรับการทำการเกษตร มีถนนสายหลักของตำบล คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2213 (นาส่วง – นาเยีย)

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาเยีย มีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ,2,3,4 และ 8 หรือ 12 ชุมชน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาเยีย มีประชากรรวม ทั้งสิ้น 6,489 คน เป็นชาย 3,220 คน และหญิง 3,269 คน จำนวน 1,789 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 บ้านนาเยีย หมู่ที่ 1 512 550 1062
2 บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 492 984 1024
3 บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 897 903 1800
4 บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 446 486 932
8 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 381 342 723

      ที่มา : สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลนาเยีย (ข้อมูล ณ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน ดังนี้

      ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน ของทุกปี และฝนตกชุกที่สุดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิจะลดลง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และจะหนาวมากในช่วง ปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม ของทุกปี

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นตามลำดับ จะแห้งแล้งที่สุดระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายน

การคมนาคม

      ติดต่อกับอำเภอเดชอุดม โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2213 และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 นระยะทางทั้งหมดประมาณ 34 กิโลเมตร ถนนในเขตเทศบาลจะประกอบไปด้วย ถนนลูกรังประมาณ 8% ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต 92 % ของถนนทั้งหมดในเขตเทศบาล

การสาธารณสุข

      ตำบลนาเยีย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ไฟฟ้า

      ตำบลนาเยีย มีการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามงบประมาณและรายได้ของเทศบาล

ประปา

      ได้มีการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านครบทั้ง 5 หมู่บ้าน และมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดมีความปอดภัย ในการอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ยังมีน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย

การประกอบอาชีพ

      ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนยาง การทำประมงขนาดเล็กเป็นอาชีพเสริม และรับจ้างทั่วไป

การศาสนา

      ประชาชนในตำบลนาเยีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง

 

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ