Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลนาเยีย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“พัฒนาให้เป็นเมืองสงบน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะ ได้รับการศึกษาถ้วนหน้า”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
 2. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 6. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 7. ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง
 2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้
 3. หมู่บ้าน ชุมชนปลอดยาเสพติด
 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย เยาวชน ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานของอปท.
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 8. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เครื่องมือเครื่องใช้ มีความพร้อมในการแก้ปัญหาและบริการประชาชน

 

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ