Hot News :

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

วันนี้(11 สิงหาคม 2564) ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับเกียรติจาก นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมพบปะผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีท้องถิ่นอำเภอนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานีอ.นาเยีย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาเยีย กำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2,3 4 และ หมู่ 8 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเยีย ร่วมกิจกรรม

พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลาบ้า จำนวน 250,000 ตัว นำมาปล่อยลงลำโดมใหญ่ จำนวน 100,000 ตัว และกระจายไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ จำนวน 5 แหล่ง( 150,000 ตัว) โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี

โดยปล่อยลงแหล่งน้ำในชุมชน ได่แก่

หมู่ที่ 3 ห้วยนาแซงเหนือ รับมอบโดย นายนิยม เจริญ กำนันตำบลนาเยีย

หมู่ที่ 1 ห้วยนาแซงใต้ รับมอบโดย นายใจ วงษ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

หมู่ที่ 2 ห้วยนา รับมอบโดย นายทองสูน ขันทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

หมู่ที่ 8 ห้วยนางมา รับมอบโดย นายสุนทร ราศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

หมู่ที่ 4 วัดป่านาเยีย รับมอบโดย นายอรุณ พลเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน และเป็นวันที่ลูกๆได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ ทั้งยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธาน และได้วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) ให้ความรู้โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน คือผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

#โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย #จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ได้รับเกียรติจากนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประประธาน อถล.ทต.นาเยีย พนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลงทะเบียนรับต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ที่นา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่อไป

นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย เดินทางเข้าพบและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่อนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยียครั้งแรก เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการฯ ก่อนเปิดประชุมสมัย สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ชั่วคราว ได้เชิญนายนายอำเภอนาเยีย นายวินิจ เทพนิต กล่าวเปิดการประชุมสภา จากนั้นได้เชิญนายสุนทร ดอกพุฒ ซึ่งเป็นผู้มีอายุสูงที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ จากนั้น นายสุนทร ดอกพุฒ ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายสุพร นีระมนต์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย นายลำดวน แก้วอุดร เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย และนายสมพงษ์ จันทร์พันธ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564

สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 2564

วันที่ 13 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ 2 โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดงาน นางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครูและบุคลากรในสังกัด โดยในงานมีกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพล(ปิ่นโต) สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำ ปู่-ย่า และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนทุกท่าน ผู้นำด้านศาสนา ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และประชาชนทุกชาวนาเยียที่ร่วมกันสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตนเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข (สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ) ในช่วงสถานการณ์ การระบาดระลอก 3 เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส(COVID-19) นี้ค่ะ// ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลนาเยีย

วันที่ 9 เม.ย. 2564 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งที่ 1 (เมษายน 2564) ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรม ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างเหมา ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่านาเจริญ อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ