Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 


 

นางนวลประกาย สุนนท์ชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายจักรี พิณทอง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายธนภัทร พิพัฒน์กุลศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ เทศนา

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายสุนทร เฉลิมวงษ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบัวรัตน์ ดอกพุฒ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายณรงค์ กิจเชื้อ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวทิพวรรณ จูมพล

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิราวรรณ ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทวี ศรีคะเณย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพารี ขันธวัฒน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชัย ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไสว พิมมะศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิราพร เอี่ยมอำไพ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางวาสนา สายทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุลัย กำแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพันธ์ จูมมะณีย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชัย ราษี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมชาย แก้วอุดร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญหลาย โสภี

พนักงานจ้างทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ