Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นายชาตรี นามวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวภิชญ์ชัญญา แสงประสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวนงค์รักษ์ นีระมนต์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสายันต์ แสงประสาร

นิติกรชำนาญการ

นางสาวศศิกร นีระมนต์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวดุษฏี ราชขันธ์

นักทรัพยาการบคุคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจำเนียร คงนิล

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

สิบเอกพงษ์ภัทร อาษา

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวิจิตร นีระมนต์

ลูกจ้างประจำ

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกรรณิกา พันจร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรจนา พิลาสันต์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภาวินี มาสุข

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอุบลรัตน์ พิลาสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัท จูมณีย์

พนักงานขับรถยนต์

นายวีระพล มาลีสี

พนักงานขับรถยนต์

นายบัญชา เครือคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพร คำศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายแสงจันทร์ ขันทอง

พนักงานดับเพลิง

นายคำพันธ์ พิลาล้ำ

พนักงานดับเพลิง

นายวิทวัฒน์ หินอ่อน

พนักงานดับเพลิง

นายโชคชัย นีระมนต์

พนักงานดับเพลิง

นางราตรี ถนอมทรัพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิศสมัย ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิรารัชณ์ ปิ่นหอม

พนักงานจ้างทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ